ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО

Фирма ПАРАЛЕЛ ЕАД, водещ производител на мек блоков пенополиуретан и изделия, определя като приоритет в дейността си балансиране на успешен с отговорен бизнес, с грижа за служителите си, съседното население и околната среда при експлоатацията на съоръженията си.

Ръководството на ПАРАЛЕЛ ЕАД декларира Политика по опазване на околната среда, която бъде разбрана и прилагана от персонала и да бъде оповестена на всички заинтересовани делови партньори и на обществеността. За нас отговорното отношение не се заявява само на думи. Многопластовият Доклад за безопасност на фирмата определя политиката, при спазване на следните принципи:

  • Да осъществява безопасна експлоатация на предприятието, паралелно с осъществяване на политика за намаляване на риска от аварии и ограничаване на последиците, които могат да причинят вреда на хората и околната среда.
  • Чрез системата за управление на мерките за безопасност, характеристиките и работните инструкции да осъществява политика за намаляване на риска от големи аварии в дейността си.
  • Непрекъснато да подобрява и оптимизира технологичните процеси, материалния баланс, складовото стопанство, транспорта на суровините, междинните и крайните продукти, организацията на труда, инфраструктурата и рамковите условия.
  • Да развива дейността си без да нанася вреда на работещите в предприятието, населението и района около предприятието./li>
  • Да изгражда фирмена култура за опазване на здравето, околната среда, безопасността и охраната на труда, в която всички служители на ПАРАЛЕЛ ЕАД поемат този ангажимент.
  • Да споделя открито постиженията си в тази насока като информира и съветва клиентите си с оглед спазване на правните разпоредби и вътрешните стандарти на фирмата по отношение опазване на здравето, околната среда, безопасността и охраната на труда.

В съответствие с обявената Политика, Ръководството на ПАРАЛЕЛ ЕАД е приело и поддържа  Енергийна политика, базирана на следните принципи :

  • непрекъснато подобрение в енергийното представяне на фирмата;
  • осигуряване достъп до информация и  необходимите ресурси за постигане на целите;
  • осигуряване съответствие с приложимите законови и други изисквания, към които се придържа компанията спрямо енергийната употреба, консумация и ефикасност;

Във връзка с внедрената система за управление на околната среда, Ръководството на ПАРАЛЕЛ ЕАД декларира своята отговорност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за изпълнение на Политиката по околна среда и на поетите във връзка с нея ангажименти.

По този начин ние се стремим да заслужим доверието на своите клиенти  и обществеността, да бъдем добри граждани и да допринасяме за развитието на икономиката.

Управител:
Йордан Ковачев

Call Now Button