ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА

за предприетите мерки за безопасност и начини за поведение и действие в случай на авария

СИГУРНИ ЗАЕДНО!

Уважаеми съграждани!

ПАРАЛЕЛ  ЕAД поради предмета си на дейност, а именно производство на пенополиуретан и изделия от него, експлоатира тъй наречените рискови съоръжения, които подлежат на контрол по Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Съгласно Закона за опазване на околната среда и тази Наредба, Вие като наши съграждани ще бъдете информирани за тези съоръжения.

Поради това, че предвидените от нас управленски и технически мерки, в подадената до МОСВ документация, са обосновани и достатъчни за предотвратяването на аварии и за ограничаване на последствията от тях, получихме РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ № 92/2007г. във връзка с чл.104 от ЗООС. „изменено с Решение №01-92/23.09.2013г., изменено с Решение №02-92/28.07.2014г., №92-A3/2017г. за експлоатация на Паралел ЕAД, издадено от Министъра на околната среда и водите.

Но нека първо уточним: не всяка аварийна ситуация е авария! Под аварийна ситуация разбираме такава, при която поради изпускане на опасни вещества може да възникне опасност за човека и околната среда. Това е възможно само тогава, когато едновременно не бъдат задействани всички наши технически и организационни мероприятия, които трябва да предотвратят авария. Вероятността да бъдете засегнати от подобно събитие е извънредно малка.

Нашата основна цел е чрез постоянен контрол на системите за сигурност да предотвратим промишлена авария. Така Вашата, а и нашата сигурност са отговорност на ПАРАЛЕЛ ЕАД!

Ако въпреки всички мерки за сигурнoст се случи авария, тогава настоящата брошура ще Ви даде необходимите насоки и упътвания за това как да се държите.

ПАРАЛЕЛ ЕAД е с предмет на дейност производство на пенополиуретан и изделия, матраци и мека мебел, бяла термовата и изделия. Числеността на фирмата е 820 човека.

Изхождайки от философията на Директивата Севезо, а именно съхранение и употреба на опасни вещества над определено количество, ние идентифицирахме съоръженията, които могат да станат причина за възникване на рискови ситуации при производствените процеси:

  • склад суровини – за съхранение на суровините за производство на пенополиуретан ПАРАЛЕЛ ЕАД  работи със суровини на световноизвестни фирми – COVESTRO, BASF, EVONIK, AIR PRODUCTS, DOW и др.
  • участък производство на пенополиуретан KOVAFOAM – на автоматична линия „MultiFlex“ – HENNECKE
  • склад дневно престояване (зреене) на блокове пенополиуретан.
  • участък разкрояване – на произведени блокове пенополиуретан на листове по предварително зададени параметри – с режещи машини на водещите FECKEN KIRFEL, DB и др.

Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на голяма авария в Обект: Фабрика за производство на пенополиуретан марка „KOVAFOAM“ на  „ПАРАЛЕЛ“ ЕAД гр. Севливо“ Съгласно: Приложение № 11 към чл. 20, ал. 4 НПГАОВОПТ

Call Now Button